Search
en-USsv-SE
Wednesday, June 19, 2019

VITAL - Smart Care

Välfärdsteknik, med digitalt stöd i vård och omsorg. Lösningar för ordinärt boende, SÄBO eller andra behov.

Välfärdsteknologi

Digitalt stöd i vården - Vård på distans - Effektiv resursnyttjande - Minskade ledtider
Ökad integritet - Sammanhållna lösningar - Behovsstyrd information

VARFÖR SMART CARE?

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Infrastruktur

En hållbar infrastruktur är grundläggande för att en fungerande digital infrastruktur skall kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga.

Digitalisering av vårdtjänster behöver därmed en infrastruktur som kan ge tillgänglighet, delaktighet, samt anpassade lösningar för den enskilde individens behov.

Delaktighet

Välfärdsteknik är verktyg som bidrar till att skapa ett samhälle som är delaktigt för alla.

Att vara uppkopplad via bredband blir allt mer central i dagens samhälle.
Alla har inte samam förutsättningar för att vara uppkopplade idag.

Läs mera

Integration

Lösningar inom vård och omsorg behover vara samanhängande, för att skapa smarta lösningar.

Integrationer mellan olika system är vitalt för att effektivsiering skall bli verklig.

Integrationer hantera av VITAL, som tjänsteoperatör.

Lösningar för bla. HL7 / FHIR / SOA, med Integration som tjänst.

Plattform

För at integrationer mellan system skall vara enklar eoch tillgängliga, behöver integrationer levereras som tjänst, från en integrations-plattform.

Detta är ett smart sätt att återanvända det som är gjort tidigare.

Läs mera

Öppenhet

Smart lösningar kräver en viss öppenhet mellan system, aktörer och ägarna av data.

Smarta vårdlösningar bygger på att effektivisera verskamheten, personal, och att leverera mer vård.  Öppenheten gäller digitala lösningar, men även praktiska moment i vardagen.

Ecosystem som plattform.

Samarbete

För att säkerhetsställa att verksamheten, personal och patienter/brukare får den individuella anpassning som deras behov kräver, behövs ett större samspel mellan olika leverantörer av digitala lösningar inom vården.

Samarbete som plattform.

Läs mera

Välfärdsteknologi?

Välfärdsteknologi och välfärdsteknik ska bidra till ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för alla individer, oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön.

Digital teknik skapar nya möjligheter för individer att vara delaktiga i samhället med förbättrade levnadsvillkor. Det skapar också möjligheter för kommuner, landsting och andra aktörer att bedriva verksamhet på ett effektivt sätt. Välfärdsteknik kan frigöra resurser och bland annat möta de demografiska utmaningar vi står inför.

 

Mänskliga rättigheter

Att kunna vara delaktig i samhället är en fråga om mänskliga rättigheter. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår det att konventionsstatarena åtar sig att säkerställa och främja delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha tillgång till informations- och kommunikationsteknik.

Nyttokostnadsstudier inom området välfärdsteknologi visar att välfärdsteknik är till nytta för användarna och i många fall samhällsekonomiskt lönsamt.

(Beskrivningen framtagen av MSD)

 

Samhällsekonomiska kalkyler

Nyttokostnadsstudier inom området välfärdsteknologi visar att välfärdsteknik är till nytta för användarna och i många fall samhällsekonomiskt lönsamt.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett verktyg, Välfärdsteknologisnurran, som stödjer kommuner att kalkylera för investeringar och effektiviseringar vid införande av välfärdsteknik.

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik, digital teknik som kan användas för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning.

Att ha kunskap om välfärdsteknik innebär att ha förståelse för hela processen – allt ifrån syftet med att använda välfärdsteknik till att implementera teknik i sin verksamhet.

Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från användarnas behov. Det är viktigt att den teknik som utvecklas är tillgänglig för alla, utgår från tanken om universell utformning och att tillgången till teknik är lika oavsett var i landet en person bor.

 

Verktyg för delaktighet

Välfärdsteknik kan ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet samt för att säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter. Tekniken kan vara ett verktyg som bidrar till detta på flera olika områden, exempelvis inom vård- och omsorg, skola, arbetsmarknad med mera.  

I de allra flesta fall är det oproblematiskt att välja en digital lösning och lösningen ska prövas precis på samma sätt som andra insatser. Att implementera välfärdsteknik kan dock ibland upplevas vara utmanande. Det kan handla om organisationsförändringar och att det behöver finnas en infrastruktur som stödjer tekniken.

Välfärdsteknik är ett begrepp som ligger nära andra områden, exempelvis e-hälsa, hjälpmedel, digitalisering och universell utformning

INFÖRANDET AV DIGITALA STÖD ÖKAR ER MÅLMARKNAD,
OCH ATTRAHERAR FLERA KUNDER!

Verkar detta som nått för er? Kontakta oss, och tala om för oss vad ni behöver. Flexibla, öppna lösningar för alla vårdbehov!

Digitalisering av vården

Smarta lösningar för digital vård

Läs mera

DIGITALA VÅRDRUM

Med digitala vårdmöten ökar tillgängligheten och avlastar verksamheten.  Öka utbudet av tjänster, öppettider och använd resurserna optimalt. Digitala mötesrum med video, ger patienterna vård, där dom är.

Video möten som bäst!

Delta i möten via video eller samtal, alla kan vara med!

Läs mera

DIGITAL PLANERING

Vårdplanering genom videomöten med flera parter samtidigt. Ett effektivt och personligt sätt att planera vårdinsatser eller diskutera uppföljning med.  Vårdsamtal med patient och anhörig, expert hjälp eller tolk, vad behöver du?

Rehab, kontroll eller träning

Fall förebyggane, rörelse och aktivitsmätning

Läs mera

AKTIVITET & RÖRELSE

Aktivitets monitorering, analys och förbyggande av händelser genom igenkänning och automatisk inlärning. Med olika typer av lösningar för alla behov. Sensorer, aktivitetsband eller påminnelser.

Välfärdsteknik som tjänst!

Sammanhängande lösningar för alla behov, oavsett produkt eller tjänst.

More

ÖPPNA PLATTFORMAR

Tjänsteplattformar som levererar välfärdstjänster för vård och omsorg, baserat på öppna lösningar, API, integrationer och datatjänster.  Integrationslösningar och webbportaler, mobila applikationer, efter behov.

TRYGGARE BOENDEN MED INDIVIDANPASSNING

Bostadsanpassning med digital välfärdsteknik, i ordinärt boende eller särboende.

Läs mera

TRYGGT BOENDE

VITAL utvecklar och levererar lösningar för tryggare boenden, både för privata bostäder, kommunala särboende, seniorboenden eller vårdenheter.

Grundläggande i ett "Tryggt Boende" är den digitala tekniken som används, dvs. Välfärdsteknik.  Med olika sensorer, aktuatorer och smarta enheter, utrustas boendet för att ge alla individer en enklare vardag, genom integritet, trygghet och ökad självständighet.

Läs mera

TRYGGHETSLARM

Digitala trygghetslarm är här! Fasta eller mobila larm, med en stort utbud av tillbehör och tillvalslarm.  IP-baserade, vattenbeständiga med tåligt batteri.
VITAL skräddarsys trygghetslarmslösningar för ert behov baserat på våra flexibla välfärdstjänster. Kombinera gärna med larmhantering och larmcentral!

Läs mera

DIGITAL TILLSYN

eHälso tilsyn, tillsyn med välfärdseknik genom sensorer, aktuatorer, anaalys och inlärning. Modern och effektivt sätt att utföra tillsyn digitalt, med eller utan kamera som tillval. Baserat på schemalaggda tillsynder, eller händelse-baserade tillsyner (ex. vid larm från trygghetslarm eller annan enhet)..

Läs mera

LARMHANTERING

Trygghetslarm, vårdlarm, kallelselarm, personallarm, brandlarm, driftslarm eller liknande, hanteras alla av VITAL.
Med en modern digital larmmottagningstjänst, kan alla larm hanteras i samma lösning. Individuella övervakningslarm, eller helomfattande larmlösningar för vårdboende eller hela kommunen.

Läs mera

DRA NYTTA AV DIGITAL VÄLFÄRDSTEKNIK!

Digitala vårdlösningar, inte bara för "brukaren", men även för personalen och anhöriga!

Link

ERFARENHET


VITAL har lång erfarenhet av att utveckla digitala stöd för vård och omsorg. Lösningar är anpassningsbara för verksamheten, och framförallt stödjer alla lösningar individanpassningar.  Våra experter har varit norr och söder, och föreläst och hjälpt kommuner och privata vårdgivare att realisera sin digitala transformering.

Link

PÅLITLIGT


VITAL utvecklar och levererar lösningar som har en större driftsfunktion än vad som är vanligt i traditionella applikationer och tjänster.  Lösningarna skall fungera enligt "CARRIER-GRADE"tjänster, där drift och tillgängligheten är vitala. 

Link

ANPASSNINGSBART


VITALs lösingar är utvecklade med anpassning som funktion. Flesta lösningarna är molnbasserade och kan anpassas direkt i driften för att publiser anya funktioern, gränsnitt eller integrationer.  Anpassningar gäller även användare och individer som är tjänstenyttjare.

 

Framtiden möter verkligheten

Posted: May 16, 2018

Framtiden möter verkligheten

Idag har Arena Välfärdsteknologi kommit till Skåne och Hässleholm

Idag har Arena Välfärdsteknologi kommit till Skåne och Hässleholm. Tema för dagen är fallprevention ett område som är hett med stort intresse, drygt 70 deltagare från ca 20 kommuner i Skåne. Fallskador är ett av de olycksområden som kostar samhället mest både i form av lidande som ekonomiskt.

Read more

Tryggare vardag för äldre med obruten larmkedja

Posted: Sep 24, 2017

Tryggare vardag för äldre med obruten larmkedja

Innovativ vård

VITAL Integration utvecklar teknik som används inom äldrevården för mobila trygghetslarm, digital tillsyn och avvikelsehantering, dvs. s.k. ”välfärdsteknik”.

Read more

VITALS LÖSNINGAR FÖR ”SMART CARE” VÄLJS AV NACKA KOMMUN

Posted: Jun 30, 2017

VITALS LÖSNINGAR FÖR ”SMART CARE” VÄLJS AV NACKA KOMMUN

VITAL Integration har tillsammans med Tieto tecknat avtal med Nacka kommun om att leverera digitala lösningar och hjälpmedel inom den kommunala vård-/och omsorgen.

Målet är att genom digitalt stöd ge Nacka kommuns invånare i behov av vård och omsorg ökad trygghet, ökad självständighet med bibehållen integritet och högre livskvalitet.

Read more

Långa köer till vårdcentraler

Posted: Feb 23, 2017

Långa köer till vårdcentraler

Digitalt vårdrum - utan köer!

Just nu är det långa köer till vårdcentralerna.
Patienter väntar och får inte tid.
Det finns inte tillräckligt med vårdplatser.

Read more

VITAL lanserar "Trygga vårdrummet"

Posted: Feb 1, 2017

VITAL lanserar "Trygga vårdrummet"

Telmedicin genom videosamtal och videomöten

VITAL är en lösningsleverantör av trygga lösningar för hem, vård och omsorg.
Genom när samarbete med sina partners, har VITAL paketerat en ny digital välfärdstjänst.

Det Trygga Vårdrummet, eller "digialt vårdrum".

Deta är en videolsöning som gör det möjligt för vårdgivare, terapeuter, konsulter, eller andra som har behov av digitala mötesrum, att leverera sina resurser till patierner eller kunder, vart dom än befinner sig.

Inga vårdplatser krävs, bara en anslutning!

 

Read more
RSS
12

 Powered by

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra produkter och tjänster.

SUPPORT

Behöver du support? Då är du välkommen att kontakta vår helpdesk direkt!

NYHETER
MEDLEMSKAP

 

Copyright 2019 by VITAL Integration of Scandinavia AB Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top